Zásady zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím udílím obchodní společnosti FireMedia digital s.r.o., IČO: 03213161, se sídlem Nad Vodovodem 45, 100 00 Praha 10, 110 00 Praha 1, jako správci osobních údajů („Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů vyplněných do formuláře v rozsahu jméno, příjmení, adresa, věk, e-mailová adresa, telefonní číslo a údajů o mojí internetové aktivitě zaznamenané prostřednictvím cookies a IP adresy pro účely přímého marketingu formou zasílání obchodních sdělení o produktech či službách Správce nebo jeho obchodních partnerů a správců uvedených v Seznamu správců. Tento souhlas uděluji dobrovolně a mám právo jej odvolat.

Podmínky zpracování osobních údajů

Na základě poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů obchodní společnosti FireMedia digital s.r.o., IČO: 03213161, se sídlem Nad Vodovodem 45, 100 00 Praha 10, 110 00 Praha 1, zapsaná pod spis. zn. C 228724 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), bude Správce zpracovávat Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek jako správce osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávají Správci pro účely přímého marketingu formou zasílání obchodních sdělení o produktech či službách Správců nebo jejich obchodních partnerů. Zpracování osobních údajů pro tento účel zahrnuje i personalizaci obchodních sdělení. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tento souhlas.

2. Rozsah a doba zpracování osobních údajů

Správce na základě Vašeho souhlasu shromažďuje a zpracovává všechny údaje, které jste vložili do formuláře na webových stránkách Správce. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracování, tj. do doby jejich předání poskytovateli finančního produktu, případně do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.

3. Zdroje osobních údajů

Správce získává osobní údaje přímo od Vás jako od subjektu údajů, a to prostřednictvím vyplnění formuláře umístěného na webových stránkách Správce nebo jeho affiliate partnerů. Správce bude vždy považovat osobní údaje uvedené do elektronického formuláře za pravdivé a nezkreslené. Za případné škody či jinou újmu třetích osob odpovídá vždy jen osoba, která údaje do formuláře vložila. Žádáme Vás o aktualizaci údajů, a to prostřednictvím oznámení změny zaslaného na adresu uvedenou v čl. 5 níže.

4. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem nebo zpracovatelem či zpracovateli, pověřeným(i) Správcem ke zpracování osobních údajů. Za tímto účelem Správce Vaše osobní údaje nebo jejich část zpracovatelům poskytuje jako jedné z kategorií příjemců osobních údajů. Zpracovatele představuje správce IT aplikací využívaných ke zpracování osobních údajů. Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na Správcem pověřené zpracovatele.

5. Dobrovolnost

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete Správci dobrovolně a máte právo ho kdykoliv odvolat prostřednictvím adresy podpora@firemedia.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6. Příjemci osobních údajů

Správce poskytuje Vaše osobní údaje pouze zpracovatelům, které pověřil zpracováním. Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje, poskytnuté na základě tohoto souhlasu, nezveřejní.

Seznam příjemců – poskytovatelů finančních produktů, kterým mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty, naleznete na adrese: https://firemedia.cz/seznam-spravcu.php

7. Ochrana osobních údajů

Správce uplatňuje přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Správce za tímto účelem využívá elektronické prostředky ochrany i fyzickou ochranu osobních údajů.

8. Vaše práva jako subjektu osobních údajů

Jako subjekt osobních údajů máte do 24. 5. 2018 (včetně) v souladu se ZOOÚ právo na přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Požádáte-li o to Správce, sdělí Vám bez zbytečného odkladu informace, zejména jaké údaje o Vás Správce zpracovává, pro jaký účel a jak je získal. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce nebo jeho zpracovatel, ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce nebo jeho zpracovatele o vysvětlení, případně požadovat, aby Správce nebo jeho zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Jako subjekt údajů máte od 25. 5. 2018

Je-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se bez řádného důvodu opakuje, může Správce od Vás žádat přiměřený poplatek (zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů); nebo Správce může odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

9. Kontakt na Správce

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na Správce e-mailem na adresu: podpora@firemedia.cz Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na adrese: https://www.uoou.cz/.